Aktionsforskning i sundhedsvæsenet - Idéer til kommunikative og innovative forandringer i en sundhedsfaglig praksis

Af: Susanne Winther, Ditte Høgsgaard (redaktør)

Læseprøve

Beskrivelse

Hvorfor er en bog om aktionsforskning vigtig? Sundhedsvæsenet er under pres. Der er stigende krav til at skabe nye innovative løsninger, der kan bidrage til høj kvalitet, ef­fek­ti­vi­tet og til­freds­hed for pa­ti­en­ter og deres på­rø­ren­de. Samtidig ef­ter­spør­ges der tiltag, der ind­drag­er pa­ti­en­ter og på­rø­ren­de, som aktive med­spil­le­re i deres kontakt med sund­heds­væ­sen­et. Denne an­to­lo­gi giver flere bud på, hvordan viden kan genereres gennem en forsknings­tilgang, der inddrager sundhedsvæsenets mange aktører. Dermed viser bogen, hvordan det er muligt at skabe nye og anderledes løsninger i et forsknings­samarbejde, der inkluderer patienter, pårørende og de sundhedsprofessionelle. Bogen fokuserer således på, hvordan aktionsforskning som et metodisk og teoretisk afsæt kan bidrage til skabe forbedring og forandring af praksis i en sundhedsfaglig kontekst. Hvad handler bogen om? Bogens kapitler omhandler aktionsforskningsprojekter med afsæt i både det primære og det sekundære sundhedsvæsen. Forfatterne reflekterer over fordele og ulemper ved at arbejde med aktionsforskning, herunder også de problemstillinger og ud­for­drin­ger, de som ak­ti­ons­for­ske­re har mødt un­der­vejs i pro­ces­sen. For­fat­ter­ne beskriver ak­ti­ons­forsk­nings­pro­jek­ter inden for om­rå­der­ne: Dia­log med dø­en­de på hos­pice, de­mens­ram­te og deres på­rø­ren­de, ernæring til kræft­pa­ti­en­ter, tvær­fag­ligt sam­ar­bej­de mellem sektorer, kulturændringer i en afdeling og patientovergange mellem afdelinger. Hvem er bogens målgruppe? Bogen henvender sig til en bred kreds af sundhedsprofessionelle, der arbejder med forandringsprocesser i klinisk praksis. Den henvender sig til praktikere med bud­ska­bet om aktionsforskningens mange muligheder for at skabe innovative og kommunikative forandringsprocesser i en sundhedsfaglig kontekst. Bogens kapitler er review bedømt, og vil være relevant litteratur på diplom, kandidat- og mas­ter­ud­dan­nel­ser­ne inden for sund­heds­ud­dan­nel­ser­ne, fol­ke­sund­hed, sund­heds­kom­mu­ni­ka­tion, so­cio­lo­gi, pæ­da­go­gik og le­del­se.

Yderligere informationer

 • E-bog

 • PDF

  PDF

 • Vandmærket

  Vandmærket

 • Aalborg Universitetsforlag

 • 9788772103013

 • 24-08-2020

 • Folkesundhedsvidenskab, Sundhedsvæsen